Auditointiprosessi

Auditointi- ja sertifiointiprosessi käynnistyy asiakkaan ja Finlog Audit Oy:n kesken auditointi- ja sertifiointisopimuksen laatimisella. 

Asiakkaalla on mahdollisuus myötävaikuttaa lisäarvon syntymiseen toimimalla aktiivisesti sertifiointiprosessin eri vaiheissa alkaen auditoinnin suunnittelusta. Asiakas voi tuoda auditointisuunnitelman laadintavaiheessa esille niitä liiketoimintanne tärkeitä alueita, joilla on erityinen merkitys liiketoiminnan onnistumisen kannalta.

PKY LAATU auditointi laatujarjestelmat

Esiauditointi

Esiauditoinnin tavoitteena on selvittää mitä menettelytapoja (sisältäen toimintajärjestelmän ym.) organisaatio on suunnitellut laadun, ympäristöasioiden tai työterveys- ja turvallisuusasioiden hallitsemiseksi sekä arvioida, vastaako toimintajärjestelmä: 

  • standardin vaatimuksia ja on valmis auditoitavaksi
  • organisaation toimintaa ts. järjestelmä kattaa kaikki auditoitavat toiminnat
  • organisaation määrittelemää politiikkaa

Esiauditointi toteutetaan yleensä etätyönä. Asiakas toimittaa auditoijalle esiauditoinnissa tarvittavan materiaalin.

Asiakas saa kaikista auditoinneista palautteen, joka sisältää paitsi mahdolliset havaitut poikkeamat myös toimenpidesuositukset ja kehitysehdotukset, joiden avulla asiakas voi toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Sertifiointiauditointi

Sertifiointiauditoinnissa arvioidaan asiakkaan johtamisjärjestelmän toteuttaminen ja sen vaikuttavuus. Sertifiointiauditointi tehdään asiakkaan luona niissä toimipisteissä, jotka ovat oleellisia sertifioitavien toimintojen osalta.

Sertifiointiauditoinnissa haetaan organisaation toiminnasta näytöt:

  • sovellettujen standardien noudattamisesta,
  • organisaation suorituskyvyn seurannasta, mittaamisesta ja raportoinnista,
  • lakisääteisten vaatimusten tunnistamisesta ja noudattamisesta,
  • prosessien määrittämisestä ja ohjaamisesta,
  • sisäisten auditointien ja johdonkatselmusten toteuttamisesta,
  • henkilöstön pätevyydestä,
  • johdon sitoutumisesta ja johdon vastuun toteutumisesta

Esiauditoinnin, sertifiointiauditoinnin ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteutuksen jälkeen organisaatiolle voidaan myöntää sertifikaatti, mikäli edellisessä on saatu näytöt standardien vaatimukset täyttävästä toiminnasta.

Auditoinneista laadimme kirjallisen raportin, joka sisältää paitsi mahdolliset havaitut poikkeamat myös toimenpidesuositukset ja kehitysehdotukset, joiden avulla voitte suunnitella ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Sertifikaattia ylläpidetään väli- ja seuranta-auditoinnein

Maailma on altis muutokselle, sen tähden meidän on varmistuttava että pysymme muutoksissa tilanteen tasalla. Autojakin on tarpeen huoltaa määrävälein, jotta varmistumme siitä että ne toimivat haluamallamme tavalla ja tehokkuudella. Sama pätee myös sertifioituihin yrityksiin. Sertifiointi on takuu siitä että asiat toimivat juuri sillä tasolla ja sellaisella tavalla kuin myöntämishetkellä on asioiden havaittu todistetusti toimivan. Tästä syystä sertifiointia ylläpidetään seuranta-auditoinnein, jotka varmistavat yrityksen toiminnan laadun ja tason.

Ulkoisten auditointien väli voidaan valita yrityksen tarpeen mukaan. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Voimassaolo edellyttää valitun sertifikaattitason seuranta-auditointien toteuttamista ja läpäisyä (katso taulukko).

Väliauditointi varmistaa yrityksen edistymisen sertifioitujen toimintojen kehittämisessä ja päivittämisessä.

  Väliauditointi yrityksessä Seuranta-auditointi yrityksessä Sertifikaatin voimassaolo
QQ  18 kuukauden sisällä sertifioinnista yrityksessä paikan päällä  36 kuukauden päästä yrityksessä paikan päällä  36 kuukautta (3 vuotta)
QQQ  12 kuukauden sisällä sertifioinnista yrityksessä paikan päällä  36 kuukauden päästä yrityksessä paikan päällä  36 kuukautta (3 vuotta)

 

Yrityksellä on mahdollisuus valita väliauditointiväli joustavasti

Väliauditointi mahdollistaa yrityksen toimintajärjestelmän kehittämisen. Siinä tarkastellaan vastaako toimintajärjestelmä edelleen yrityksen tarpeita ja olosuhteita, joihin vaikuttavat mm. yrityksen markkinatilanne, muuttuva lainsäädäntö, standardien kehitys ja kasvavat asiakasvaatimukset. Näin ollen väliauditointi tarjoaa uuden tilaisuuden kehittää yrityksen toimintaa yrityksen päivitettyjä tavoitteita vastaaviksi.

 

Kiinnostuitko auditointiprosessista?

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella asiantuntijallemme.

Voitte myös olla yhteydessä suoraan myyntiin.

Janne Simola pky laatu

Janne Simola
Myynti ja markkinointi
044 988 4569
janne.simola@pkylaatu.fi

Ota yhteyttä

Voit jättää yhteydenottopyynnön lomakkeella asiantuntijallemme.

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0